MÜŞTERİ HİZMETLERİ Bu form aracılığıyla Eskidji Bazaar hakkında görüş, öneri, şikayet ve teşekkürlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
 Adınız Soyadınız
 Telefon Numaranız
 E-posta Adresiniz
 Aranma Seçeneğiniz
 Mesajınızın Türü
 Alışveriş Yaptığınız Stant
 Mesajınız

Onay Kodu         
ESKİDJİ ÇARŞI İŞLETMELERİ A.Ş.
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA PERSONEL/ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ
Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı
ESKİDJİ ÇARŞI İŞLETMELERİ A.Ş.(ŞİRKET)olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. Maddesinde yer alan “ Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü “ başlıklı maddesi uyarınca: veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgilli sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma metninde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Veriler”inizi de kapsamaktadır..
Veri Sorumlusu
Şirket Unvanı: ESKİDJİ ÇARŞI İŞLETMELERİ A.Ş.
Adres: Sanayi Cad. Vadi Sokak No:2 Yenibosna Bahçelievler/İstanbul
(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Şirket veya Firma” olarak anılacaktır.) 
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketin bağlı birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar firma içerisinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan yazılımlar, kamera çekimi vasıtasıyla ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Firma ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.
Kişisel verileriniz, aşağıda ikinci maddede yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları
Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya firma iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir.
Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır;
Kimlik: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur.
(Ad, Soyad, Doğum Tarihi /Doğum Yeri, Sosyal Kimlik / TC Kimlik, Cinsiyet, Sürücü Ehliyet Numarası, Vesikalık Fotoğraf, Doğum Yeri, Yaşı, Ehliyet, Sgk Sicil No, Uyruk)
İletişim: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur.
(Telefon numarası, Mail adresi, ikametgah)
Özlük: Bu veri kategorisi personel özlük dosyasında yer alan veri türlerini ifade etmektedir.
(Çalışanın iş yerine giriş çıkış saatleri, SGK İşe Giriş Bildirgesi, Meslek yeterlilik belgesi, Askerlik durumu, İş Pozisyonu / Unvan, İstihdam Tarihi, Fotoğraf, Bordro, Yeni İş Pozisyonu / Unvan, Diploma Numarası, Diploma, Yabancı dil bilgisi, Sertifika ve Yetkinlik belgesi, Okul bilgisi, Özgeçmiş, Askerlik Bilgisi)
Hukuki İşlem: Bu veri kategorisi Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.
(Yan Haklar ve Menfaatler Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi)
Fiziksel Mekan Güvenliği: Bu veri kategorisi Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları gibi veri türlerini ifade etmektedir.
(Görüntü kayıt, Kameralar)
İşlem Güvenliği: Bu veri kategorisi IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgilerigibi veri türlerini ifade etmektedir.
(Güvenlik anahtarları, Şifre, Kullanıcı adları)
Finans: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.
(Banka Hesap No, IBAN)
Mesleki Deneyim: Kişinin mesleğine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur.
(Çalıştığı Kurum Bilgileri, Meslek Odası Sicili, Kurs - Sertifikasyon Bilgisi, Meslek İçi Eğitim Bilgisi, Diplama Bilgisi)
Görsel Ve İşitsel Kayıtlar: Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur.
(Kimlik Fotokopisi Ön Yüzü, Fotoğraf)
Sağlık Bilgileri: Kişinin sağlık bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.
(Kan Grubu, Medikal Geçmiş, Konsiltasyon Raporu, Uygulanan Tedavi Yöntemi, Hastalık Türü, İlaç Bilgisi, Tıbbi Değerler, Tahlil - Tetkik Sonuçları)
Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri: Bu veri kategorisi Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilergibi veri türlerini ifade etmektedir.
(Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, aadli sicil kaydı)
Biyometrik Veri: Bu veri kategorisi Avuç içi bilgileri, Parmak izi bilgileri, Retina taraması bilgileri, kişiye ait biyometrik verilerinin bulunduğu veri grubudur.
(Parmak izi, yüz tanıma),
Dijital İz Verisi: Kişiye ait bilgilerin işlenmesi sonucu oluşan dijital izlerin bulunduğu veri grubudur.
(Log)
Eğitim Verisi: Kişiye ait eğitim verilerinin bulunduğu veri grubudur.
(Diploma Notu, Diploma Bilgisi, Eğitim Kurumu Bilgisi)
Seyahat Verisi: Kişinin seyahatlerine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur
(Uçuş Bilgisi, Konaklama Bilgisi, Mil Kart No)
İmza Verisi: Kişiye ait imza bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.
(İmza Fotokopisi / Tarama)
Vize/Pasaport Verisi: Kişiye ait vize/pasaport bilgilerinin bulunduğu veri grubudur.
(Vize Bilgisi)
Toplanan kişisel verileriniz;

 • Firma ile ilişkisi olan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (öğrenciler, çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) Firmamız veya Firmamıza bağlı Merkez ve birimlerinin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
 • Firma işlerinin yürütüldüğü veya firmaya bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,
 • Kamera görüntülerinin depolanması firma işlerinin yürütüldüğü veya firmaya bağlı merkez ve birimlerinde fiziki olarak bulunmanız halinde disiplinin, güvenliğin ve denetimlerin sağlanması,
 • 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Firmamız ve firmaya bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak,
 • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, şikâyet ve önerileri değerlendirebilmek ve Firma ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek,
 • Firmamızın tüm İnsan Kaynakları süreç ve politikalarının yürütülmesi,
 • Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,
 • Tüm çalışanların eğitilmesi ve geliştirilmesi,
 • Eğitim, seminer vb. organizasyonlara katılım taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Anlaşmalı olunan özel sigorta şirketleri ve/veya diğer kurumlar tarafından, anlaşmalar çerçevesinde sunulan teklif, promosyon, muafiyet vb. hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,

amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.
İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda;
· İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar
· Özel sigorta şirketleri, bankalar, sandıklar, vakıflar
· Hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıkları
· Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavirler
· Doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız
· Bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz
· Denetçiler
· Danışmanlar
· İş ortakları
· Yurt içi/yurt dışı kuruluş
Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi
Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Firmamız ve Firmamıza bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.
Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda Firma uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu kapsamda süreç bazlı kişisel verilerin saklama süresi aşağıda belirtilmektedir;


SÜREÇ

SAKLAMA SÜRESİ

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yürütülmesi

Faaliyetin sona ermesini takiben 10 yıl

Log Kayıt Takip Sistemleri

10 yıl

Donanım ve Yazılıma Erişim Süreçlerinin Yürütülmesi

5 yıl

Kamera Kayıtları

45 gün

Sözleşmelerin Hazırlanması ve İfa Faaliyeti

Sözleşmenin sona ermesini takiben 10 yıl

Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Faaliyetin sona ermesini takiben 10 yıl

Personel Kişisel Sağlık Dosyalarının Tutulması

İş akdinin sona ermesini takiben 15 yıl

İlgili kişinin Hakları ve Bu Haklarını Kullanması
Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin hakları
Kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
İlgili kişinin Haklarını Kullanması
Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler aydınlatma metninde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Forumu’nu doldurup imzalayarak Firmaya ücretsiz olarak iletebileceklerdir. Bu konuda kapsamlı düzenleme Eskidji Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yapılmıştır.
İlgili kişi;
www.eskidjibazaar.com adresinde bulunan kişisel veri ihlal başvuru formunu doldurulduktan sonra veya usulüne uygun bir dilekçe hazırladıktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya yazılı olarak iadeli taahhütlü posta aracılığı ile  Sanayi Cad. Vadi Sokak No:2 Yenibosna Bahçelievler/İstanbul adresine iletilmesi veya şahsen başvuru yapması ile,
www.eskidji bazaar.com adresinde bulunan kişisel veri ihlal başvuru formunu  doldurulması ve 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun [email protected] adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Firmaya daha önce bildirilen ve Firmanın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla [email protected] başvuru yapılması ile veri sorumlusuna başvurabilir.
Yukarıda sayılan başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda, ilgili kişinin;
a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d) Talep konusu,
bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Başvuru formu doldurmadan yapılacak başvurularda burada sayılan hususların eksiksiz olarak Firmaya iletilmesi gerekmektedir.
Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
ESKİDJİ ÇARŞI İŞLETMELERİ A.Ş.’nin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ?
MÜŞTERİ HİZMETLERİ İletmek istediğiniz her türlü istek, öneri ve şikayet için tıklayın.
İLETİŞİM İletişim bilgilerine ulaşmak için lütfen tıklayın.
ÇARŞILAR HAKKINDA Stant Kiralama bilgilerine ulaşmak için lütfen tıklayın.
SIKÇA SORULAN SORULAR Aklınıza takılan soruların cevapları için tıklayın.
SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ?
MÜŞTERİ HİZMETLERİ İletmek istediğiniz her türlü istek, öneri ve şikayet için tıklayın.
İLETİŞİM İletişim bilgilerine ulaşmak için lütfen tıklayın.
ÇARŞILAR HAKKINDA Stant Kiralama bilgilerine ulaşmak için lütfen tıklayın.
SIKÇA SORULAN SORULAR Aklınıza takılan soruların cevapları için tıklayın.