MÜŞTERİ HİZMETLERİ Bu form aracılığıyla Eskidji Bazaar hakkında görüş, öneri, şikayet ve teşekkürlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
 Adınız Soyadınız
 Telefon Numaranız
 E-posta Adresiniz
 Aranma Seçeneğiniz
 Mesajınızın Türü
 Alışveriş Yaptığınız Stant
 Mesajınız

Onay Kodu         

ESKİDJİ ÇARŞI İŞLETMELERİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI  

1.GİRİŞ VE POLİTİKA'NIN HAZIRLANMA AMACI

İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ("Politika"), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK" ya da "Kanun") ve Kanun'un ikincil düzenlemesini teşkil eden 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") uyarınca yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve veri sahiplerini kişisel verilerinizin işlendikleri amaç için gerekli olan azami saklama süresinin belirlenmesi esasları ile silme, yok etme ve anonim hale getirme süreçleri hakkında bilgilendirmek amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla ESKİDJİ ÇARŞI İŞLETMELERİ A.Ş. ("Eskidji" ya da "Şirket") tarafından hazırlanmıştır.

2.TANIMLAR

 

Kısaltma

 

Tanım

 

Açık Rıza

 

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

 

İlgili Kullanıcı

 

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

 

İmha

 

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

 

Kanun/KVKK

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

 

Kayıt Ortamı

 

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

 

Kişisel Veri

 

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

 

Kişisel Verilerin

İşlenmesi

 

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

 

 

Kişisel Verilerin

Anonim Hale

Getirilmesi

 

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

 

Kişisel Verilerin

Silinmesi

 

Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

 

Kişisel Verilerin Yok

Edilmesi

 

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

 

Kurul

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

 

Özel Nitelikli Kişisel

Veri

 

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

 

Periyodik İmha

 

Kanun'da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re'sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

 

Veri Sahibi/İlgili Kişi

 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

 

Veri Sorumlusu

 

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

 

Yönetmelik

 

28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

 

3. İLKELER

Şirket tarafından kişisel verilerin saklanması ve imhasında aşağıda yer alan ilkeler çerçevesinde hareket edilmektedir:

1. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesinde Kanun'un 4. maddesinde sayılan ilkeler ile 12. maddesi kapsamında alınması gereken ve işbu Politikanın 6.2. maddesinde belirtilen teknik ve idari tedbirlere, ilgili mevzuat hükümlerine, Kurul kararlarına ve işbu Politikaya tamamen uygun hareket edilmektedir.

2. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan tüm işlemler şirket tarafından kayıt altına alınmakta ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 yıl süreyle saklanmaktadır.

3. Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri re'sen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı tarafımızca seçilmektedir. Ancak, İlgili Kişinin talebi halinde uygun yöntem gerekçesi açıklanarak seçilecektir.

4. Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, kişisel veriler şirket tarafından re'sen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu hususta İlgili Kişi tarafından şirket'e başvurulması halinde;

a.    İletilen talepler en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılmakta ve ilgili kişiye bilgi verilmektedir,

b.   Talebe konu verilerin üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda, bu durum verilerin aktarıldığı üçüncü kişiye bildirilmekte ve üçüncü kişiler nezdinde gerekli işlemlerin yapılması temin edilmektedir.

4. SAKLAMA VE İMHAYI GEREKTİREN SEBEPLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, şirket tarafından özellikle (i) ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi, (ii) hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, (iii) çalışan haklarının ve yan haklarının planlanması ve ifası ile (iv) müşteri ilişkilerinin yönetilebilmesi amacıyla yukarıda sayılan fiziki veyahut elektronik ortamlarda güvenli bir biçimde KVKK ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde saklanmaktadır. Saklamayı gerektiren sebepler aşağıdaki gibidir:

a.    Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,

b.   Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması,

c.    Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirket'in meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması,

d.   Kişisel verilerin şirket'in herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması,

e.    Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,

f.     Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması.

Yönetmelik uyarınca, aşağıda sayılan hallerde veri sahiplerine ait kişisel veriler, şirket tarafından re 'sen yahut talep üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir:

a.    Kişisel verilerin işlenmesine veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,

b.   Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,

c.     Kanun'un 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması.

d.   Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması,

e.    İlgili kişinin, Kanun'un 11. Maddesinin2 (e) ve (f) bentlerindeki hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi,

f.     Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanun'da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul'a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,

g.    Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,

5. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

Şirket tarafından KVKK ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak elde edilen kişisel verilerinizin saklama ve imha sürelerinin tespitinde aşağıda sırasıyla belirtilen ölçütlerden yararlanılmaktadır:

1.   Mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise bu süreye riayet edilir. Anılan sürenin sona ermesi akabinde veri hakkında 2. bent kapsamında işlem yapılır.

 

2.   Söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak mevzuatta öngörülen sürenin sona ermesi veya ilgili mevzuatta söz konusu verinin saklanmasına ilişkin olarak herhangi bir süre öngörülmemiş olması durumunda sırasıyla;

 

a.    Kişisel veriler, KVKK'nın 6. maddesinde yer alan tanımlama baz alınarak, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler olarak sınıflandırmaya tabi tutulur. Özel nitelikte olduğu tespit edilen tüm kişisel veriler imha edilir. Söz konusu verilerin imhasında uygulanacak yöntem verinin niteliği ve saklanmasının şirket nezdindeki önem derecesine göre belirlenir.

b.   Verinin saklanmasının KVKK'nın 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygunluğu örneğin; verinin saklanmasında şirket'in meşru bir amacının olup olmadığı sorgulanır. Saklanmasının KVKK'nın 4. maddesinde yer alan ilkelere aykırılık teşkil edebileceği tespit edilen veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

c.    Verinin saklanmasının KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde öngörülmüş olan istisnalardan hangisi/hangileri kapsamında değerlendirilebileceği tespit edilir. Tespit edilen istisnalar çerçevesinde verilerin saklanması gereken makul süreler tespit edilir. Söz konusu sürelerin sona ermesi halinde veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

Şirket tarafından tespit edilen saklama, imha ve periyodik imha sürelerine, işbu Politika'nın ekinde (Ek-2) yer alan ''Kişisel Veri İşleme Envanteri''nden ulaşabilirsiniz.

Saklama süresi dolan kişisel veriler, işbu Politika'nın ekinde (Ek-2) yer alan imha süreleri çerçevesinde, 6 aylık periyodlarla işbu Politika'da yer verilen usullere uygun olarak imha edilir.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklanır.

6. KİŞİSEL VERİLERİN ESKİDJİ TARAFINDAN SAKLANMASI VE İMHASI USULLERİ

I. KAYIT ORTAMLARI

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, şirket tarafından aşağıdaki tabloda listelenen ortamlarda başta KVKK hükümleri olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak ve uluslararası veri güvenliği prensipleri çerçevesinde güvenli bir şekilde saklanmaktadır:

Elektronik ortamlar:

·         EXCHANGE SERVER

·         TIGER LOGO – BORDRO

·         FILE SERVER

·         CRYPTOLOG

·         CRM SERVER

·         DC DHCP 8

·         DC

·         DC 2

    Fiziksel ortamlar:

·         Birim Dolapları

·         ARŞİV

II. TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi, erişilmesinin önlenmesi ve verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi amacıyla KVKK'nın 12. maddesindeki ilkeler çerçevesinde, şirket tarafından alınmış olan tüm idari ve teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır:

a.İdari Tedbirler:

Şirket idari tedbirler kapsamında;

a.    Saklanan kişisel verilere şirket içi erişimi iş tanımı gereği erişmesi gerekli personel ile sınırlandırır. Erişimin sınırlandırılmasında verinin özel nitelikli olup olmadığı ve önem derecesi de dikkate alınır.

b.   İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul'a bildirir.

c.    Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile kişisel verilerin korunması ve veri güvenliğine ilişkin çerçeve sözleşme imzalar yahut mevcut sözleşmesine eklenen hükümler ile veri güvenliğini sağlar.

d.   Kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında gerekli eğitimleri verir.

e.    Kendi tüzel kişiliği nezdinde Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini giderir.

b.Teknik Tedbirler:

Şirket teknik tedbirler kapsamında;

a.    Kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapar.

b.   Kurulan sistemler kapsamında bilgi teknolojileri risk değerlendirmesi ve iş etki analizinin gerçekleştirilmesi süreçlerini yürütür.

c.    Verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek veyahut gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulmasını sağlar.

d.   Düzenli olarak ve ihtiyaç oluştuğunda sızma testi hizmeti alarak sistem zafiyetlerinin kontrolünü sağlar.

e.    Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişim yetkilerinin kontrol altında tutulmasını sağlar.

f.     Kişisel verilerin

g.    yok edilmesi geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak şekilde sağlanır.

h.   Kanun'un 12. maddesi uyarınca, kişisel verilerin saklandığı her türlü dijital ortam, bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlayacak şekilde şifreli veyahut kriptografik yöntemler ile korunur.

III. PERSONEL

Kişisel veri saklama ve imha sürecinde muhasebe departmanından bir personel, sekretaryadan bir personel ve yönetim kadrosundan bir kişi yer alacaktır. Tutanak her biri tarafından imzalanacaktır.

IV. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA USULLERİ

Şirket tarafından KVKK ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak elde edilen kişisel veriler Kanun ve Yönetmelik'te sayılan kişisel veri işleme amaçlarının ortadan kalkması halinde şirket tarafından re'sen yahut İlgili Kişinin başvurusu üzerine yine Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen teknikler ile imha edilecektir.

a.Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri:

Şirket tarafından kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi tekniklerine ilişkin usul ve esaslar aşağıda sayılmıştır:

Kişisel Verilerin Silinmesi:

Yazılımdan Güvenli Olarak Silme: Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken; İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilecek biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

Bulut sisteminde ilgili verilerin silme komutu verilerek silinmesi; merkezi sunucuda bulunan dosya veya dosyanın bulunduğu dizin üzerinde ilgili kullanıcının erişim haklarının kaldırılması; veri tabanlarında ilgili satırların veri tabanı komutları ile silinmesi; veya taşınabilir medyada yani flash ortamında bulunan verilerin uygun yazılımlar kullanılarak silinmesi bu kapsamda sayılabilecektir.

Ancak, kişisel verilerin silinmesi işlemi, diğer verilere de sistem içerisinde erişilememe ve bu verileri kullanamama sonucunu doğuracak ise, aşağıdaki koşulların sağlanması kaydıyla, kişisel verilerin ilgili kişiyle ilişkilendirilemeyecek duruma getirilerek arşivlenmesi halinde de kişisel veriler silinmiş sayılacaktır.

-Başka herhangi bir kurum, kuruluş veyahut kişinin erişimine kapalı olması,

-Kişisel verilere yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlayacak şekilde gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması.

Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme: Bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilecek biçimde güvenli olarak silinir.

Kağıt Ortamında Bulunan Kişisel Verilerin Karartılması: Kişisel verilerin amaca yönelik olmayan kullanımını önlemek veya silinmesi talep edilen verileri silmek için ilgili kişisel verilerin fiziksel olarak kesilerek belgeden çıkartılması veya geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak görünemeyecek hale getirilmesi, kapatılması yöntemidir.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi:

De-manyetize Etme: Manyetik medyanın yüksek manyetik alanlara maruz kalacağı özel cihazlardan geçirilerek üzerindeki verilerin okunamaz bir biçimde bozulması yöntemidir. Dikkat edilmelidir ki bu yöntemle yok etme başarılı olmaz ise ancak medyanın fiziksel olarak yok edilmesi ile yok etme işlemi tamamlanmış olabilecektir.

Fiziksel Yok Etme: Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır. Kağıt ve mikrofiş ortamındaki verilerin yok edilmesi de, başka bir şekilde yok edilmeleri mümkün olmadığından bu şekilde gerçekleştirilmelidir.

Üzerine Yazma: Üzerine yazma yöntemi, özel yazılımlar aracılığı ile manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerinden en az yedi kez 0 ve 1'lerden oluşan rastgele veriler yazılarak eski verinin okunabilmesi ve kurtarılabilmesini imkânsızlaştıran veri yok etme yöntemidir.

Yukarıda sayılan durumlar gerçekleşmesi sırasında Şirket; KVKK, Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine veri güvenliğinin sağlanması amacıyla tam uyum sağlamakta ve gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

b.Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Teknikleri:

şirket tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi tekniklerine ilişkin usul ve esaslar aşağıda sayılmıştır:

Değer Düzensizliği Sağlamayan Anonim Hale Getirme Yöntemleri

Değer düzensizliği sağlamayan anonim hale getirme yöntemleri, saklanmakta olan kişisel verilerde bir değişiklik veya ekleme/çıkarma yapılmaksızın; herhangi bir kişisel veri grubunun genelleme, birbiri ile yer değiştirme veya gruptan belirli bir veri veya alt veri grubunun çıkarılması ile uygulanan anonimleştirmeye yöntemleridir.

Değişken Çıkartma: Betimleyici nitelikteki verilerin çıkartılması yöntemi ile toplanılan verilerin bir araya getirilmesinden sonra oluşturulan veri setindeki değişkenlerden "yüksek dereceli betimleyici" olanlar çıkarılarak mevcut veri seti anonim hale getirilmektedir.

Örnegin, aşağıdaki tabloda veri setindeki değişkenlerden yüksek derecede betimleyici olan veri gruplarının çıkartılması ile anonimleştirme sağlanmıştır.

 

Çalışanın Adı

 

Yaşadığı İl

 

Yaşadığı İlçe

 

Yaşadığı Mahalle

 

Pozisyonu

 

Aylık Geliri

 

Kıdemi

(Yıl)

 

Ayşe

 

İstanbul

 

Beylükdüzü

 

Alibey

 

Hizmetli

 

1750 TL

 

12

 

Ahmet

 

İstanbul

 

Beşiktaş

 

Abbasağa

 

İşçi

 

1800 TL

 

8

 

Selma

 

Çanakkale

 

Biga

 

Cumhuriyet

 

İşçi

 

1555 TL

 

6

 

Mehmet

 

İzmir

 

Alsancak

 

Kordon

 

Hizmetli

 

1500 TL

 

4

 

Kazım

 

Denizli

 

Pamukkale

 

Akçapınar

 

İşçi

 

2000 TL

 

15

 

Kayıtları Çıkartma: Kayıttan çıkarma yönteminde veriler arasında tekillik ihtiva eden veri satırı kayıtlar arasından çıkaralar saklanan veriler anonim hale getirilmektedir. Örneğin, bir şirkette tek kıdemli müdür var ise bu kişiye ait verilerin birbirleri ile aynı kademede bulunan çalışanların kıdem, maaş ve cinsiyet verilerinin tutulduğu kayıtlardan çıkarılması ile kalan veriler anonim hale getirilebilecektir.

Bölgesel Gizleme: Bölgesel gizleme yönteminde ise tek bir verinin çok az görülebilir bir kombinasyon yaratması sebebi ile belirleyici niteliği mevcut ise ilgili verinin gizlenmesi anonimleştirmeyi sağlamaktadır. Örneğin, şirketin futbol takımının yedek listesinde olan ilgili veri sorumluları arasında yalnızca bir kişi 65 yaşında ise yaş, cinsiyet ve sağlık durumu yönünden futbol oynayabilecek olup olmadığı bilgisinin birlikte saklandığı bir veri kümesinde 'Yaş:65' yerine 'Bilinmiyor' yazılması veya bu kısmın boş bırakılması anonimleştirmeyi sağlayacaktır.

Alt ve Üst Sınır Kodlama: Alt ve üst sınır kodlaması yöntemi ile önceden tanımlanmış kategorilerin yer aldığı bir veri grubundaki değerlerin belirli bir ölçüt belirlenerek birleştirilmesiyle anonim hale getirilmektedir.

Örneğin, bir işyerinde çalışan personelin işyerindeki çalışma yılının 5 yıldan az, 5 ile 10 yıl arasında veya 10 yıldan çok olmasına göre (çok deneyimli), (deneyimli) ya da (deneyimsiz) olarak birleştirilerek anonim hale getirilebilir:

 

Çalışma Pozisyonu

 

Yaşı

 

Cinsiyeti

 

Aylık Geliri

 

Kıdemi (Yıl)

 

Pazarlama Uzmanı

 

43

 

E

 

6000 TL

 

12

 

Sekreter

 

26

 

E

 

2000 TL

 

4

 

Müdür Yardımcısı

 

32

 

K

 

3500 TL

 

8

 

Müdür

 

42

 

K

 

7000 TL

 

3

 

Hizmetli

 

45

 

E

 

2000 TL

 

15

 

Satış Danışmanı

 

32

 

E

 

4000 TL

 

7

 

İkinci örnekte ise kıdem değişkenine belirlenen yıl ölçütüne göre alt ve üst sınır kodlaması uygulanarak üç kategoriye halinde anonimleştirilmiş şeklini göstermektedir.

Çalışanın Pozisyonu

Yaşı

Cinsiyeti

Aylık Geliri

Kıdemi

 

Pazarlama Uzmanı

 

43

 

E

 

6000 TL

 

Çok Deneyimli

 

Sekreter

 

26

 

E

 

2000 TL

 

Deneyimsiz

 

Müdür Yardımcısı

 

32

 

K

 

3500 TL

 

Deneyimli

 

 

Müdür

 

 

42

 

 

K

 

 

7000 TL

 

 

Deneyimsiz

 

Hizmetli

 

45

 

E

 

2000 TL

 

Çok Deneyimli

 

Satış Danışmanı

 

32

 

E

 

4000 TL

 

Deneyimli

 

Genelleştirme: Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir. Örneğin; çalışanların yaşlarının tek tek göstermeksizin X yaşında Z kadar çalışan bulunduğunun ortaya konulması.

Global Kodlama: Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır. Örneğin; doğum tarihleri yerine yaşların belirtilmesi; açık adres yerine ikamet edilen bölgenin belirtilmesi.

 

Çalışanın Pozisyonu

 

İkametgah Adresi

 

Çocuğu

 

Aylık Geliri

 

Kıdemi(Yıl)

 

Hizmetli

 

Atakent Mah. Çiçek Sok. 45/5 İkitelli, İstanbul

 

Yok

 

1750 TL

 

12

 

İşçi

 

Cumhuriyet Mah. Tuna Sok. No:5 Biga, Çanakkale

 

Var

 

1555 TL

 

6

 

Hizmetli

 

Türkali Mah. Asmalı Sok. 19/3 Beşiktaş, İstanbul

 

Var

 

1800 TL

 

8

 

İşçi

 

Akçapınar Mah. Deniz Sok. No:17/4 Pamukkale, Denizli

 

 

Yok

 

2000 TL

 

15

 

Aşağıdaki tabloda veri türetme yoluyla anonimleştirme yöntemi uygulanmıştır:

 

Çalışanın Pozisyonu

 

İkamet Edilen Bölge

 

Çocuğu

 

Aylık Geliri

 

Kıdemi(Yıl)

 

Hizmetli

 

İstanbul Avrupa Yakası

 

Yok

 

1750 TL

 

12

 

İşçi

 

Çanakkale Batı Bölge

 

Var

 

1555 TL

 

6

 

Hizmetli

 

İstanbul Avrupa Yakası

 

Var

 

1800 TL

 

8

 

İşçi

 

Denizli Doğu Bölge

 

Yok

 

2000 TL

 

15

 

Değer Düzensizliği Sağlayan Anonim Hale Getirme Yöntemleri

Değer düzensizliği sağlayan anonim hale getirme yöntemlerinde değer düzensizliği sağlamayanların aksine kişisel veri gruplarında bazı verilerin değiştirilmesi ile bozulma yaratmaktadır. Bu yöntemler kullanılırken elde edilmesi beklenen/istenen fayda doğrultusunda sapmaların dikkatli uygulanması gerekecektir. Toplam istatistiklerin bozulmaması sağlanarak veriden beklenen fayda sağlanmaya devam edilebilir.

Gürültü Ekleme: Verilere gürültü ekleme yöntemi özellikle sayısal verilerin ağırlıklı olduğu bir veri setinde mevcut verilere belirlenen oranda artı veya eksi yönde birtakım sapmalar eklenerek veriler anonim hale getirilmektedir. Örneğin, kilo değerlerinin olduğu bir veri grubunda (+/−) 3 kg sapması kullanılarak gerçek değerlerin görüntülenmesi engellenmiş ve veriler anonimleştirilmiş olur.Sapma her değere eşit ölçüde uygulanır.

Mikro Birleştirme: Mikro birleştirme yönteminde tüm veriler ilk olarak anlamlı bir sıraya dizilerek (büyükten küçüğe gibi) gruplara ayrılıp, grupların ortalaması alınarak elde edilen değer mevcut gruptaki ilgili verilerin yerine yazılarak anonimleştirme sağlanmış olacaktır. Örneğin, maaş bilgisi için; 10.000 TL altı ve üstü iki grup yapılır ise, 10.000 ve daha az maaş alan kişilerin maaşlarının toplamı kişi sayısına bölünür ve 10.000TL altında maaş alan herkesin maaş kümesine elde edilen bu değer yazılır.

Veri Değiş Tokuşu: Veri değiş tokuşu yönteminde saklanan veriler içerisinden seçilen çiftler arasında bir değişkenin değerleri birbiri ile değiştirilir. Genel olarak kategorize edilebilen veriler için kullanılan bu yöntemde amaç veri sahiplerine ait verilerin birbirleri ile değiştirilerek veri tabanının dönüştürülmesidir.

Örneğin, aşağıdaki tabloda 'Yaş: 45', 'Cinsiyet: Kadın', 'İl: Ankara' verileri bulunan kişilere ait gelir bilgisi 'Yaş: 30', 'Cinsiyet: Kadın', 'İl: İzmir' olanlar ve 'Yaş: 25', 'Cinsiyet: Erkek' 'İl: İzmir' olanların gelir bilgileri ile 'Yaş:35', 'Cinsiyet: Erkek' 'İl: İstanbul' olanların gelir bilgileri birbirleri içerisinde değiştirilerek veri tabanı dönüştürülmüştür.

 

Yaş

 

Cinsiyet

 

İl

 

Gelir

 

50

 

Erkek

 

İstanbul

 

20.000 TL

 

30

 

Kadın

 

Ankara

 

30.000 TL

 

25

 

Erkek

 

İzmir

 

45.000 TL

 

40

 

Kadın

 

İzmir

 

15.000 TL

 

60

 

Kadın

 

İstanbul

 

35.000 TL

 

22

 

Erkek

 

İstanbul

 

40.000 TL

 

Aşağıdaki tabloda veri değiş tokuş yöntemi uygulanmıştır:

 

Yaş

 

Cinsiyet

 

İl

 

Gelir

 

50

 

Erkek

 

İstanbul

 

30.000 TL

 

30

 

Kadın

 

Ankara

 

20.000 TL

 

25

 

Erkek

 

İzmir

 

15.000 TL

 

40

 

Kadın

 

İzmir

 

45.000 TL

 

60

 

Kadın

 

İstanbul

 

40.000 TL

 

22

 

Erkek

 

İstanbul

 

35.000 TL

 

KVKK'nın 28. maddesi uyarınca, kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi durumunda bu durum Kanun kapsamı dışında kalacak ve açık rıza temini gerekmeyecektir.

7. DİĞER HUSUSLAR

KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Şirket tarafından hazırlanan işbu Politika 01.04.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Politika'da değişiklik olması durumunda, Politika'nın yürürlük tarihi ve ilgili maddeler bu doğrultuda güncellenecektir.

ESKİDJİ ÇARŞI İŞLETMELERİ A.Ş.

 

 

EK-1

SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ TABLOSU

Şirket tarafından işlenen verilere ait saklama ve imha süreleri Kişisel Veri İşleme Envanterinde süreç bazında tespit edilmiş olup, anılan Envanter'e [•] linki üzerinden erişilebilecektir.

 

SÜREÇ

 

SAKLAMA SÜRESİ

 

İMHA SÜRESİ

 

Kurumsal İletişim

Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

 

İş ilişkisinin sona

ermesine müteakip 10 yıl

 

Veri sahibinin imha başvurusunu takiben 30 gün içerisinde

 

Genel Kurul İşlemleri

 

10 yıl

 

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

 

İhale/işyeri açma/bakanlıklar-müsteşarlıklar evrak

hazırlama süreçleri

 

10 yıl

 

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

 

Personel ile ilgili

mahkeme/icra bilgi

taleplerinin cevaplanması

 

İş ilişkisinin sona

ermesine müteakip 10 yıl

 

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

 

Sözleşmelerin hazırlanması

 

10 yıl

 

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

 

İşe alım

 

İş ilişkisinin sona

ermesine müteakip 10 yıl

 

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

 

Bordrolama

 

İş ilişkisinin sona

ermesine müteakip 10 yıl

 

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

 

İş sağlığı ve güvenliği

uygulamaları

 

İş ilişkisinin sona

ermesine müteakip 10 yıl

 

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

 

Ana veri oluşturma

süreçleri

 

İş ilişkisinin sona

ermesini müteakip 10

 

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

 

Şirket ortakları ve

yönetim kurulu üyelerine ait bilgiler

 

10 yıl

 

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

 

Ödeme işlemleri

 

İş ilişkisinin sona

ermesini müteakip 10 yıl

 

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

 

Sözleşme sürecinin bir

bölümü ve sözleşmenin

muhafazası

 

İş ilişkisinin sona

ermesini müteakip 10 yıl

 

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

 

Toplantı notlarının,

katılımcılar ile

paylaşılması

 

10 yıl

 

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

 

Doküman hazırlanması

 

10 yıl

 

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

 

Eğitim kayıtlarının

dosyalanması

 

10 yıl

 

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

 

Acil Durum Hazırlıkları

 

1 yıl

 

Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ?
MÜŞTERİ HİZMETLERİ İletmek istediğiniz her türlü istek, öneri ve şikayet için tıklayın.
İLETİŞİM İletişim bilgilerine ulaşmak için lütfen tıklayın.
ÇARŞILAR HAKKINDA Stant Kiralama bilgilerine ulaşmak için lütfen tıklayın.
SIKÇA SORULAN SORULAR Aklınıza takılan soruların cevapları için tıklayın.
SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ?
MÜŞTERİ HİZMETLERİ İletmek istediğiniz her türlü istek, öneri ve şikayet için tıklayın.
İLETİŞİM İletişim bilgilerine ulaşmak için lütfen tıklayın.
ÇARŞILAR HAKKINDA Stant Kiralama bilgilerine ulaşmak için lütfen tıklayın.
SIKÇA SORULAN SORULAR Aklınıza takılan soruların cevapları için tıklayın.